Last modified: 22/02/2023 (Regulation Archived versions)

CONDICIONS GENERALS

CoffeecApp - Condicions Generals (18/11/2020)

1.    Preàmbul
1.1.    Aquestes condicions generals (les "Condicions generals") regulen: (a) el proveïment dels Serveis, tal com es defineixen tot seguit, per Venpay S.p.A. ("Venpay") al Client, així com (b) l'ús de l’aplicació pel Client, en cas que aquesta hagi estat descarregada pel Client (aplicació anomenada "nadiua"), s’empri directament al web (anomenat "web-app"), o bé mitjançant aplicacions de tercers que utilitzen la infraestructura de CoffeecApp.

1.2.    Qualsevol proveïment de serveis, tal com es defineix tot seguit, a un Client, així com l'ús de l'Aplicació per part del Client mateix, seran regits per aquestes Condicions Generals i, si escau, el Decret Legislatiu italià del 9 d'abril del 2003, núm. 70 ("Llei de Comerç Electrònic"), i per les disposicions del Decret Legislatiu italià del 6 de setembre del 2005, núm. 206 ("Llei del Consumidor"); en aquest darrer cas, això serà així sempre que el client actuï com a "consumidor" segons la Llei de Consum - i en particular la seva Secció II, Art. 49 i seg., en els contractes a distància.

2.    Objecte
2.1    Aquestes Condicions Generals contenen els termes i les condicions que regulen: 
(1)    el proveïment per Venpay al Client d'un servei (anomenat CoffeecApp) de (a) suport al pagament de productes presents en màquines expenedores o de vending, o (b) recàrrega de saldo present en les "claus" privades del gestor utilitzades per al pagament de productes presents a les màquines expenedores o de vending, o, també, (c) recàrrega de saldo present en el compte "cartera virtual" de l’aplicació de pagament, el qual es pot utilitzar per al pagament de la gamma de productes presents a les màquines expenedores o de vending adherides al circuit VENPAY i "associades" a CoffeecApp, la qual cosa s’identifica i descriu més exhaustivament en l'enllaç http://www.coffeecapp.it, mitjançant una o més tècniques de comunicació a distància i, en particular, mitjançant l'Aplicació (d'ara endavant, "servei", o bé "Servei de CoffeecApp");
(2)    la descàrrega i la llicència d’ús de l'aplicació pel client, així com l'ús de les característiques ofertes per l’aplicació mateixa.

2.2    El servei de pagament i/o recàrrega es basa en instruments que es poden utilitzar només amb un acord comercial amb VENPAY i per a una gamma, normalmente limitada, de productes o serveis, presents i/o utilitzables exclusivament a través de les màquines expenedores operades per "associats" Venpay a través dels quals s'executa el Servei CoffeecApp (anomenat de despesa limitada). El Servei inclou, entre d'altres, el proveïment i el manteniment dels terminals instal·lats a les màquines expenedores, així com de l'Aplicació, ambdós necessaris per poder gaudir dels serveis de pagament esmentats. 

2.3    L'ús del Servei es reserva a persones que hagin complert almenys els 16 (setze) anys d'edat (d'ara endavant, el "Client") i que hagin completat amb èxit el procediment de registre al Servei mitjançant l’aplicació mateixa, després de descarregar-la i instal·lar-la en dispositius com ara telèfons intel·ligents i tauletes compatibles amb el  programari que permet l'ús del Servei i l'accés a les característiques corresponents pel Client; aquest programari (d'ara endavant també anomenat "Aplicació" i/o "App") està disponible en els mercats en línia principals (Play Store, Apple Store).

2.4    L'ús del Servei està subjecte a un registre previ completat amb un resultat reeixit per part del Client, d'acord amb el paràgraf 3.1, més avall, i ―pel que fa a la legislació nacional i comunitària sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (anomenada GDPR) i les seves modificacions posteriors, totalment vigent a partir del 25 de maig del 2018― al consentiment exprés del Client d'acord amb l’article 5, més avall, d’aquestes condicions i implica el coneixement i l'acceptació d’aquestes Condicions Generals. Per tant, s'aconsella als clients que llegeixin detingudament i aprovin les Condicions Generals, que es poden llegir i imprimir durant el procés de registre i accedint a la finestra emergent o a l'enllaç amb hipervincle i, en qualsevol cas, abans d'utilitzar el servei.

2.5    El client autoritza expressament VENPAY perquè pugui enviar la seva adreça de correu electrònic (assenyalada durant el registre) i/o mitjançant notificacions, les Condicions Generals, l'Avís de Privacitat actualitzat, les condicions especials i totes les comunicacions relacionades amb el Servei, així com, si escau, l'enllaç on es poden consultar les Condicions Generals, la Política de Privacitat actualitzada i les condicions particulars, així com els canvis i les actualitzacions posteriors d’aquestes. El Client resta informat que les Condicions Generals, l'Avís de Privacitat actualitzat, les condicions especials, així com tots els canvis relacionats, poden ser impresos o descarregats pel Client mateix accedint a la secció específica de la pàgina web: http: /www.coffeecapp.it.

3.    Registre de l’usuari
3.1.    Per tal de poder utilitzar el Servei de CoffeecApp, el Client haurà de descarregar l'aplicació corresponent a través dels mercats en línia principals (Play Store, Apple Store) i registrar-se d'acord amb el paràgraf següent 3.2.

3.2.    Per completar el registre i fer que el servei s'activi, el Client haurà d'introduir totes les dades necessàries dels camps determinats com a obligatoris sense excepció, com s'especifica tot seguit: número de telèfon mòbil, contrasenya, adreça de correu electrònic, nom i cognoms. 

3.3.    Si el Client vol fer ús de la funció de recàrrega de la cartera virtual o de la clau privada del gestor mitjançant una targeta de crèdit o dèbit, podrà inserir la seva targeta de crèdit o dèbit per procedir al pagament, tal com es requereix en l’apartat corresponent de l'App.

3.4.    VENPAY es compromet a gestionar les dades facilitades pels usuaris d'acord amb la normativa vigent sobre privacitat i, en particular, d'acord amb el Reglament comunitari 2016/679, de 27 d'abril del 2016 e.s.m., aplicable en tots els Estats membres de la Comunitat Europea a partir del 25 de maig del 2018 i de conformitat amb la legislació italiana (si s'escau) (Decret Legislatiu núm. 30 de juny del 2003, n. 196 i s.m.i.). Per obtenir informació sobre el tractament de les dades personals proveïdes pel client, consulteu la secció de política de privacitat disponible a l'Aplicació o a la pàgina web en la versió actualitzada en temps real. 

3.5.    El Client és responsable de:
(i)    la veracitat de la informació i les dades proveïdes durant el registre, a més de ser el titular de la targeta de crèdit utilitzada per al pagament de productes i/o serveis; 
(ii)    la conservació, la seguretat i l'ús apropiat del compte i la contrasenya seleccionats, i ha de prendre totes les mesures necessàries per garantir que s'utilitzin correctament i que la contrasenya sigui confidencial i no es comparteixi amb cap persona no autoritzada.

3.6.    El Client és responsable de tota l'activitat que es realitzi per mitjà del seu propi compte, fins i tot si és utilitzat per tercers. VENPAY no accepta cap responsabilitat pels danys al Client resultants de la pirateria del programari, l'apropiació o l'ús indegut per tercers de les dades facilitades pel client durant el procediment de registre.
3.7.    En cas de robatori o pèrdua del telèfon mòbil o les credencials d'accés, el Client es compromet a retirar immediatament les dades de la targeta de crèdit del seu compte a CoffeecApp, a informar-ne Venpay i a modificar la contrasenya.

3.8.    Si un Client oblida la contrasenya o la perd, s'ha de posar en contacte amb VENPAY a través de l'enllaç corresponent disponible a l'Aplicació i realitzar els controls de seguretat necessaris.

3.9.    El Client haurà d'alertar Venpay si canvia el número de telèfon mòbil que utilitza com a credencial d'accés a l'Aplicació.

4.    Informació per a l'acceptació del contracte
4.1.    La Llei de Comerç Electrònic requereix que cada proveïdor de productes i/o serveis proporcioni opcions específiques als clients per a l'acceptació del contracte a distància; Venpay compleix amb els requisits d'informació envers els clients.

4.2.    Pel que fa als diferents passos tècnics que s'han de donar per acceptar el contracte, es poden resumir de la manera següent:
(1) registre que s'ha de dur a terme només la primera vegada, tal com s'especifica en l'article anterior 3; i
(2) consentiment pel Client a acceptar el contracte, d'acord amb els termes i les condicions establerts en l'article següent 5.

5.    Acceptació del contracte
5.1.    El consentiment per part del client a acceptar el contracte amb VENPAY, durant el registre o la descàrrega de l'Aplicació, és un pas necessari per a la correcta execució del servei i per l'ús de l'Aplicació. Si no hi ha aquest consentiment, el Client no podrà gaudir del servei ofert per VENPAY ni tampoc podrà descarregar-se l'Aplicació. El Client accepta executar el Servei a VENPAY en fer clic a "Accepta les Condicions Generals", que es troba al final del procediment de registre de l'Aplicació.

5.2.    VENPAY deixarà constància d'haver rebut aquest consentiment per a l'execució del Servei enviant a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel Client durant el registre, d'acord amb l'article anterior 3, un missatge de correu electrònic amb un resum de les Condicions Generals, de conformitat amb la normativa aplicable. 

6.    Durada del contracte - Dret de la retirada del client
6.1.    El contracte serà efectiu a partir de la data d'acceptació pel Client, fins i tot en la seva modalitat electrònica, i té una durada indefinida.

6.2.    El Client podrà desactivar el seu propi compte i, per tant, rescindir el contracte amb Venpay regit per aquestes Condicions Generals en qualsevol moment i sense haver de pagar cap recàrrec a Venpay, a través de les opcions següents:
1) l'enviament de comunicacions per correu electrònic a coffeecApp@venpay.it;
2) l'enviament d'una notificació per escrit a VENPAY a l'adreça que s’assenyala clarament en l'article 15;
3) ⇥ desinstal·lant l'Aplicació tal com s'assenyala en les instruccions del menú corresponent de l’Aplicació mateixa.

7.    Formes de pagament dels productes o crèdit adquirits a través del Servei 
7.1.    El proveïment del Servei per VENPAY al Client, així com la descàrrega i l'ús de l'Aplicació pel Client es duen a terme de manera gratuïta i, per tant, sense cap tipus de recàrrec de Venpay envers el Client. 

7.2.    Qualsevol contracte relatiu a la compra per part del client de productes de qualsevol tipus, fins i tot mitjançant l'ús del Servei, es realitzarà de manera directa i exclusiva entre el Client mateix i l'empresa de gestió que s'adhereix al sistema de pagament de CoffeecApp (d'ara endavant també el "Venedor" i/o "Gestor"). D'acord amb allò que s'ha assenyalat suara, el Venedor/Gestor serà l'únic responsable de determinar i indicar els preus dels productes venuts al Client, així com, en general, d'indicar les característiques dels productes en venda.

7.3.    Sense perjudici d’allò que s’assenyala anteriorment, el càrrec de qualsevol import que el client hagi de pagar al Venedor/Gestor en relació amb els contractes realitzats de conformitat amb l'article 6.2 anterior i per als quals s'utilitza el Servei o càrrecs a recàrregues prèviament adquirides pel Client, si no es realitza en efectiu directament des de la màquina expenedora o gestora, es farà directament a la targeta de crèdit/dèbit els detalls de la qual s'hagin comunicat durant el registre. Per a més claredat, els serveis de pagament relacionats (és a dir, carregats a la targeta de crèdit/dèbit del Client) són proporcionats per una institució bancària autoritzada i també designada de tant en tant per VENPAY ("Prestador del servei de pagament").

7.4.    D'acord amb l'article 3, paràgraf 4, del Decret de 27 de gener de 2010, núm. 11, Venpay o el Proveïdor del Servei de Pagament no imposaran al Client ―sempre que actuï com a "consumidor" segons la Llei de Consum― en relació amb l'ús de certs instruments de pagament, despeses per utilitzar aquests instruments, ni tampoc taxes que superin el cost en què realment s’incorre.

7.5.    A més d’allò que s’ha dit anteriorment, amb l'acceptació de les Condicions Generals, el Client es mostra d'acord que a partir d'ara el Proveïdor del Servei de Pagament pugui cobrar a la targeta de crèdit proporcionada durant l'activació del Servei la suma corresponent als productes i/o compres de crèdit a la unitat magnètica i/o a la "cartera virtual" que pot utilitzar a través de l'Aplicació.

7.6.    Un cop completada la compra de cadascun dels productes, o bé la càrrega de la unitat magnètica o la cartera virtual a través del Servei, el Client ja no podrà rebre el reemborsament de les quantitats pertinents. Per a qualsevol queixa o problema, fins i tot per aquells deguts a un càrrec en disputa o no acreditat, el Client haurà de posar-se en contacte amb VENPAY a l’adreça: coffeecApp@venpay.it.

7.7.    Els detalls de les últimes compres o recàrregues fetes a través del Servei estan disponibles a l'Aplicació dins la secció corresponent. L'arxiu de les últimes compres o recàrregues es mantindrà a disposició del client per un període màxim de dotze (12) mesos després de la seva compra, i passat aquest temps serà eliminat. A més, després de cada compra o recàrrega, el client rebrà, a l'adreça de correu electrònic proporcionada durant el registre, un correu electrònic de notificació amb la quantitat carregada a la targeta de crèdit/dèbit.

7.8.    VENPAY no accepta cap responsabilitat en aquells casos en què un pagament no pugui realitzar-se o completar-se a causa de problemes tècnics (també de cobertura de la xarxa de dades de de telefonia mòbil, servidor de seguretat, LAN o xarxes WAN, etc.), per la suspensió del servei, per qualsevol motiu, per tercers operadors de la infraestructura de transmissió de dades, o els problemes relacionats amb la targeta de crèdit/dèbit i/o el Proveïdor del Servei de Pagament. 

8.    Ús de CoffeecApp
8.1.    L'Aplicació (incloent-n’hi el programari) es concedeix en llicència (no es ven) per VENPAY al Client, que la pot utilitzar només dins els límits establerts per aquestes Condicions (i només amb la finalitat d'utilitzar el Servei). VENPAY es reserva tots els drets encara que no estiguin expressament citats en aquestes Condicions Generals. En particular, VENPAY concedeix al Client una llicència gratuïta, no exclusiva i intransferible per utilitzar l'Aplicació.

8.2.    La llicència referida en l'apartat anterior 8.1 és atorgada per VENPAY al Client per a l'ús del Servei i el seu ús no transferible de l'aplicació en qualsevol dispositiu mòbil compatible propietat del Client o qualsevol títol utilitzat per aquest. No està permès a clients: i) difondre o fer que l'aplicació estigui disponible en una xarxa a través de la qual podria ser utilitzada per múltiples dispositius a la vegada, ii) provar d'accedir a o bé copiar el codi font, iii) utilitzar l'aplicació per a finalitats diferents de les autoritzades per Venpay, iv) realitzar activitats d'enginyeria inversa, llogar, vendre, distribuir, subllicenciar, llicenciar o utilitzar l’Aplicació per a diferents propòsits dels permesos expressament per aquestes Condicions Generals. 

8.3.    Per fer un ús correcte del Servei CoffeecApp, el client ha de disposar d'un dispositiu mòbil amb la resolució i la mida adequats per a la visualització, i d'una connexió de dades.

8.4.    VENPAY pot, a criteri propi, posar a disposició actualitzacions de l'Aplicació que no necessàriament incloguin totes les funcions existents, o que continguin noves característiques que no siguin compatibles amb els sistemes operatius que s'utilitzen avui dia. Alguns d'aquests canvis o millores poden canviar les seves configuracions, causar una pèrdua de dades, contingut o funcionalitat. Els termes d'aquestes Condicions Generals regularan qualsevol actualització del  programari  de l'Aplicació distribuït que reemplaci i/o complementi l'Aplicació original de VENPAY, llevat que aquesta actualització no vagi acompanyada d’una llicència específica.

8.5.    El Servei i les funcions disponibles a través del lloc web o de l'Aplicació es proporcionen únicament per a l'ús personal del Client. El Client no pot revendre o intentar revendre els béns o serveis, els continguts o qualsevol funció posats a disposició o comprats a través del lloc web, de l'Aplicació o per telèfon a tercers, ni tampoc utilitzar el Servei, o el lloc web, o l'Aplicació per tal de participar en activitats comercials o de qualsevol propòsit comercial o professional.

8.6.    El Client no pot explotar ni utilitzar el Servei, el lloc web o l'Aplicació, o qualsevol dels seus continguts, de manera que pugui causar un perjudici a VENPAY o a tercers. En particular, el Client està obligat a abstenir-se d'utilitzar el Servei, el lloc web, l'Aplicació o el seu contingut per dur a terme activitats que siguin competència o, en tot cas, que d'alguna manera puguin causar dany o perjudici als interessos, inclosos els econòmics, o a la imatge de Venpay, d'altres clients o de tercers en general.

9.    Responsabilitat del Client
9.1.    El Client es compromet a utilitzar els Serveis i l'Aplicació d'acord amb la normativa vigent i és completament responsable de qualsevol abús o mal ús dels serveis CoffeecApp o de l'Aplicació. El Client també accepta de no utilitzar el servei, el lloc o l'aplicació: i) per transmetre dades, enviar o carregar contingut que contingui virus, cavalls de Troia, cucs, timebombs, key loggers, programari espia, programari de publicitat o qualsevol altre programa o codi informàtic nociu similar, ii) cometre o facilitar la realització d'actes de pirateria o cometre actes que constitueixin delictes cibernètics, iii) en general amb finalitats il·legals, il·lícites o fraudulentes, en particular, d'abstenir-se de qualsevol ús que entri en conflicte amb lleis o reglaments locals, nacionals o internacionals.
9.2.    El Client indemnitzarà VENPAY per qualsevol reclamació o acció legal iniciada o amenaçada contra VENPAY per tercers, el proveïdor de serveis de serveis de pagament, en conseqüència del fet que el Client utilitza l'aplicació, el Servei o les seves funcions en violació d'aquests Termes i Condicions o de les condicions contractuals aplicats per VENPAY, pel Proveïdor dels Serveis de Pagament i/o per la institució que emet la targeta de crèdit/dèbit.

10.    Limitacions de responsabilitat i canvis en el Servei o l'Aplicació
10.1.    El Servei CoffeecApp està disponible només en certes màquines expenedores i, per tant, requereix que el Client comprovi amb antelació on està disponible aquest servei. 

10.2.    VENPAY no dona cap garantia pel que fa al servei prestat pel Proveïdor de Serveis de Pagament, o pel que fa a la qualitat dels productes i/o serveis prestats al Client pel venedor.

10.3.    VENPAY no accepta cap responsabilitat en el cas hipotètic en què s'enviïn les dades personals, la informació o bé el contingut sensible dels usuaris del Servei i Aplicació, difosos, clonats, carregats o descarregats pel Client o per qualsevol tercer mitjançant l'ús de l’aplicació mateixa. 

10.4.    VENPAY es reserva el dret de realitzar, a la seva única discreció i en qualsevol moment, les modificacions, les addicions i/o els canvis que consideri necessaris o convenients a la pàgina web, el Servei, l'Aplicació, els programes  i/o altres materials que inclou i/o ofereix (incloent-hi les presents Condicions Generals i/o el Servei)  ("modificacions"), amb un preavís de cinc (5) dies o amb la major anticipació establerta per la llei sempre que escaigui, mitjançant notificació al lloc web i/o l'Aplicació, en cas que els canvis siguin necessaris per adaptar aquest Acord a les disposicions obligatòries per llei, les necessitats tècniques o d'organització de Venpay o per posar en pràctica les mesures de protecció destinades a una major protecció de Venpay o a millorar la seguretat del servei respecte a abusos per part del Client o tercers. Els canvis entraran en vigor i seran efectius per al Client una vegada hagi passat el període de notificació esmentat anteriorment, havent notificat el Client prèviament a través d'un comunicat especial enviat per VENPAY a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel Client mateix, o per altres mètodes tècnics que puguin ser adoptats progressivament per VENPAY. Per a més claredat, qualsevol modificació realitzada com s'especifica anteriorment no tindrà cap efecte en els Serveis ja pagats abans de l'entrada en vigor d'aquestes modificacions. 

10.5.    VENPAY es reserva el dret d'interrompre el suport i/o la utilització total o parcial de l'Aplicació a la seva discreció, amb un preavís de 30 dies a través de la pàgina web: http://www.coffeecapp.it. En aquest cas, VENPAY reemborsaria només les quantitats que hi hagués a la cartera virtual de l'Aplicació en els 30 dies posteriors a la finalització de l'ús total de l'Aplicació.

10.6.    VENPAY no garanteix la compatibilitat de l'aplicació amb els sistemes operatius que vagin sortint al mercat i utilitzats pel Client. Per tant, VENPAY pot, a la seva exclusiva discreció, notificar un preavís de 5 (cinc) dies a la pàgina web, http://www.coffeecapp.it, que exclou o limita la possibilitat d'utilitzar l'aplicació en determinats sistemes operatius.

10.7.    VENPAY podrà, puntualment, sense cap tipus de responsabilitat envers el Client i/o terceres persones: 
a)    suspendre el Servei per raons tècniques, com ara reparacions, manteniment, millores en el Servei i/o l'Aplicació, o per raons d'emergència; o bé
b)    donar al Client les instruccions que consideri necessàries per raons d'integritat, seguretat o qualitat de qualsevol Servei proporcionat per part de VENPAY al Client o a tercers.
10.8.    Cap d'aquestes Condicions Generals no limitarà ni exclourà, ni podrà interpretar-se o entendre's de manera que exclogui o limiti, la responsabilitat d'una de les parts per engany o negligència greu, de conformitat amb l'art. 1229 del codi civil, per violació de les normes d'ordre públic o si tal limitació o exclusió no és vàlida en virtut de les normes de compliment obligat.

11.    Drets de propietat intel·lectual
11.1.    Moneytor, BITX i CoffeecApp són marques registrades de Venpay S.p.A.

11.2.    L'ús de CoffeecApp o dels Serveis no implica de cap manera la concessió per VENPAY al Client de l'ús sota llicència de mòduls, codis i gràfics propietat de VENPAY. VENPAY es reserva el dret a autoritzar per escrit la reproducció permanent o temporal, total o parcial, per qualsevol mitjà o en qualsevol forma, traducció, adaptació, transformació o qualsevol altra modificació o qualsevol forma de distribució al públic de les seves marques, logotips, formularis, codis o gràfics.

11.3.    Resta prohibit que el Client modifiqui o desmantelli directament o indirectament el codi font dels mòduls.

12.    Desactivació, suspensió del compte del client
12.1.    Desactivació d’ofici.
VENPAY pot procedir, a la seva discreció, a desactivar el compte d'un Client si considera que, a la seva pròpia discreció inapel·lable, aquest infringeix els drets de VENPAY i/o de tercers o contràriament a la llei, o si ho sol·liciten les autoritats competents, amb 10 (deu) dies de preavís, sense que el Client pugui reclamar cap indemnització en relació amb aquest desmantellament. A més, VENPAY es reserva el dret de desactivar el compte d'un Client si no ha complert com a mínim 16 (setze) anys d'edat i aquest fet hagi sorgit com a resultat de xecs aleatoris o després d'un informe específic.

12.2.    Suspensió temporal.
Venpay podrà desactivar el compte d'un Client, fins i tot en el cas que el Proveïdor de Serveis de Pagament no procedís a efectuar els càrrecs corresponents, per qualsevol motiu o causa, incloent-hi els casos en què el Client no es fes càrrec i/o bloquegés el pagament dels deutes i/o caducitat o pèrdua de la targeta de crèdit, sense haver de pagar cap import al Client, en relació amb aquesta suspensió.

12.3.    Desactivació a petició del Client.
El Client podrà desactivar de manera definitiva el seu compte mitjançant la funció corresponent de l’App, tot remetent una sol·licitud escrita per carta certificada o correu electrònic certificat a VENPAY.

12.4.    Desactivació per manca d’ús.
De manera periòdica i a la seva discreció, VENPAY duu a terme la cancel·lació dels comptes de Clients que no hagin utilitzat el Servei CoffeecApp durant un període de temps més o menys llarg. En aquests casos, VENPAY envia un correu electrònic al client amb un preavís de cancel·lació no inferior a 75 (setanta-cinc) dies. Transcorregut aquest termini, el compte es cancel·larà. El Client podrà evitar la cancel·lació del seu compte responent al correu electrònic i sol·licitant que no s’efectuï la cancel·lació, o bé utilitzant el Servei CoffeecApp.


12.5.    Saldo romanent a la cartera i venciment relatiu.
En cas de “desactivació a petició del client” o de “desactivació per manca d’ús”, el Client ―dins el termini preceptiu de 30 (trenta) dies a partir de la cancel·lació del compte― podrà sol·licitar a VENPAY la devolució del saldo de la cartera mitjançant una carta certificada, o bé un correu electrònic certificat. En el comunicat de petició de reemborsament, el Client hi haurà d’assenyalar l’Iban del compte corrent en el qual VENPAY pugui ingressar el saldo romanent final, després que se’n descomptin les despeses de la transferència i les possibles comissions que hagi contret VENPAY en el reembossament de saldo mitjançant una targeta de crèdit o dèbit, PayPal, etc. El Client perdrà el dret al reemborsament del saldo romanent de la cartera en aquells casos en què no el sol·liciti durant els 30 (trenta) dies posteriors a la cancel·lació del compte.

12.6.    El fet que VENPAY decideixi no exercir el dret de desactivar el compte d'un Client o que pugui tolerar l'incompliment de les disposicions d'aquestes Condicions Generals, durant qualsevol període de temps, no s'ha d'interpretar com una renúncia al dret d'ús aquests drets i/o condicions futures.

12.7.    En tots els casos de desactivació d'un compte per un Client, VENPAY es reserva el dret de mantenir en arxiu els detalls de les transaccions dutes a terme pel Client, a excepció de les dades relatives a la targeta de crèdit/dèbit, que s'eliminaran en un termini de 30 (trenta) dies a partir de la data de desactivació del compte mateix.

13.    Llei aplicable i jurisdicció competent
13.1.    Aquestes Condicions Generals es regeixen i s'interpreten de conformitat amb la llei italiana. 

13.2.    Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb o derivada de la interpretació, validesa i/o execució de les presents Condicions Generals i, en general, pel que fa al Servei, la navegació al web o l'Aplicació per part del Client, o bé l'ús de qualsevol funcionalitat que es posa a disposició del client a través de la pàgina web mateixa i/o l'Aplicació, serà competent exclusivament la cort de Milà, a excepció de la cort obligatòria del lloc de residència o domicili del Client, que actua com a "consumidor" segons la Llei de Consum.

14.    Miscel·lània
14.1.    En cas que alguna de les Condicions Generals es considerés nul·la, invàlida o inaplicable, totes les altres disposicions continuarien sent vàlides i aplicables entre les parts.

15.    Contactes
15.1.    Per obtenir més informació i ajut sobre l'Aplicació o sobre com comprar els Serveis, el Client pot posar-se en contacte amb VENPAY a través de les adreces i telèfons següents:
VENPAY SpA Via Don Minzoni, 16 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Itàlia - número d'IVA 03731050161 / REA MI-2526119, número de telèfon 02 5752 4006, correu electrònic coffeecApp@venpay.it, correu electrònic certificat: venpay@legalmail.it.

REGULACIÓ

declaració substitutiva d'acta notarial

El sotasignat Marco Gallarati, en qualitat de representant legal de l'empresa Venpay Spa, amb domicili social a Via don Minzoni 16, 20056, Trezzo sull'Adda (MI), NIF 03731050161, Rea (Registre econòmic administratiu) MI-2526119,

declara

que Venpay Spa té la intenció de dur a terme tant "operacions de premis" com "promocions mitjançant fullets", d'acord amb les modalitats que conté aquest Reglament, concretament en les seccions dedicades a aquestes.

CAMP D'APLICACIÓ

El següent reglament s'aplica a les següents operacions (les "Operacions"), ambdues reservades als clients que posseeixen i utilitzen l'aplicació de dispositius mòbils "Coffee cApp" i que participen en l'esdeveniment/promoció, mitjançant la compra en qualsevol distribuïdor automàtic autoritzat indicat per l'empresa Venpay Spa, i exclusivament a través de l'esmentada aplicació CoffecApp.

1. a la promoció de premis anomenada "PREMIS COFFEE CAPP" (d'ara endavant, "l'operació de premis" o "la promoció") anunciada per Venpay Spa amb domicili social a Via Don Minzoni 16, 20056 Trezzo sull'Adda (MI), IVA 03731050161, Rea Milà 2526119 (d'ara endavant "l'empresa promotora") duta a terme eventualment per Venpay Spa, així com

2. a les promocions (la "PROMOCIÓ COFFECAPP") sobre productes concrets (o grups de productes) específicament indicats de tant en tant a la secció de l'aplicació CoffecApp.

1. DEFINICIONS  Cartera: l'àrea dins de l'aplicació CoffeecApp on l'usuari pot veure el seu saldo.

2. ABAST TERRITORIAL I DURADA

Les Operacions són vàlides en tot el territori italià, des de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019, de les 6:00 a les 24:00, durant tots els dies de la promoció. Cada promoció es podrà activar als distribuïdors automàtics i durant el període de temps que s'assenyali en les comunicacions corresponents, exposades als mateixos distribuïdors objecte de la promoció o bé comunicades mitjançant l'aplicació CoffecApp als usuaris que utilitzen aquests mateixos distribuïdors mitjançant l'aplicació anomenada anteriorment.

3. DESTINATARIS

Tots els clients que posseeixen i utilitzen l'aplicació per a dispositius mòbils CoffeecApp i que adquireixen els productes específicament indicats de tant en tant a la secció corresponent de l'aplicació, en un distribuïdor automàtic gestionat per una de les empreses afiliades a Venpay Spa i habilitat per a l'ús de l'aplicació de pagament CoffeecApp.

4. ADHESIÓ A LES "PROMOCIONS COFFEE CAPP"

La participació en l'operació de premis, realitzada a través de l'aplicació CoffeecApp, només s'activarà als distribuïdors de les empreses participants en el circuit tancat CoffecApp. Es limita alhora a la compra dels productes específicament indicats a la secció corresponent de l'aplicació mencionada.

5. PREMIS DE L'OPERACIÓ

Els premis de cadascuna de les operacions de premis, així com les condicions de cada promoció i la data de validesa de cada Operació, s'indicaran de tant e tant a la secció corresponent de l'aplicació.

En principi, sense perjudici del que s'especifica a la secció anterior de l'aplicació CoffecApp, la modalitat d'execució de les Operacions es fa mitjançant el retorn de quantitats equivalents al valor de la mercaderia promocionada o del premi de l'operació de premis a la Cartera de cada usuari. Per tant, els diners retornats a la cartera de l'usuari només són reemborsables en relació a la despesa efectuada i, igual que els imports dipositats, no es poden retirar, sinó que s'han d'utilitzar exclusivament per a noves compres als distribuïdors automàtics habilitats per a l'ús de CoffeecApp. El retorn del percentatge de reemborsament és conseqüència de l'operació de compra del producte promocionat. El saldo real es pot consultar a la secció "moneder" i "històrics" del compte personal de l'aplicació CoffeecApp.

6. PUBLICITAT DE L'OPERACIÓ

La publicitat de les Operacions s'ajusta estrictament a aquest reglament i s'efectua a través de comunicacions directes a l'usuari o bé inserides a les pàgines del lloc web coffeecapp.it, així com als llocs web o a les pàgines de Facebook de les empreses que administren els distribuïdors automàtics habilitats i corresponents.

7. DIPÒSIT I MODALITATS DE CONSULTA DEL REGLAMENT

Aquest reglament amb signatura autenticada es diposita al domicili social de Venpay Spa i sempre està disponible a les pàgines del lloc web www.coffeecapp.it.

8. MODIFICACIONS AL REGLAMENT

"Venpay SpA" es reserva el dret de modificar aquest reglament, incloses les modalitats de participació en les Operacions, sempre que es produeixin els següents casos: per ordre de les Autoritats administratives; per canvi significatiu de les condicions de mercat o, en tot cas, sempre que així ho requereixin exigències comercials, o de gestió de la promoció, verificades. Totes les modificacions d'aquest reglament es comunicaran el més aviat possible i mai no seran desfavorables.

9. INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La informació sobre el tractament de les dades personals és la mateixa que el client que participa en aquesta Operació subscriu durant la fase de registre del seu compte de l'aplicació CoffeecApp, i que també s'especifica al lloc web coffeecapp.it, al qual us podeu adreçar si necessiteu consultar-la.

 

Venpay SPA

 

INFORMÀTICA DE VENPAY SPA

d'acord amb l'art. 13 del Decret Legislatiu 30 de juny de 2003, n. 196 (Llei consolidada sobre privadesa a Itàlia) i art. 13 i 14 del Reglament Europeu 679/2016, totalment vigent a partir del 25 de maig de 2018

Pròleg:
En conformitat amb les obligacions derivades de la legislació nacional (Decret Legislatiu n. 196/2003, també anomenat "Codi en matèria de protecció de dades personals") i comunitària (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de l'any 2016 conegut com GDPR (Reglament general de la protecció de dades, de les sigles en anglès General Data Protection Regulation), el Reglament general de protecció de dades (des d'ara també denominat “GDPR”,ja en vigor i aplicable des del 25 de maig del 2018), respecta i protegeix la privacitat dels usuaris registrats i no registrats, fent tots els esforços possibles i proporcionat a fi i efecte de protegir les seves dades, d'acord amb els propòsits i els principis definits en aquesta Política de privacitat i en les Condicions d'ús, també anomenades Termes de servei.

De conformitat amb l'art. 8 GDPR - que s'inclou en la seva totalitat a continuació – podran utilitzar les funcions específiques de Coffee cApp, en particular, els serveis de pagament i de valor adjunt vinculats al registre de les persones físiques que hagin complert almenys els setze (16) anys d'edat; VENPAY S.p.A. Es reserva el dret de realitzar auditories a l'atzar per la seva pròpia iniciativa i/o segons indicacions específiques, sobre l'edat dels seus usuaris i en el cas de les violacions de les condicions serveis, en particular en el cas en que un membre sigui menor de 16 anys podrà, llevat que - en última instància – aconsegueixi obtenir l’autorització al consentiment dels pares, cancel·lar immediatament el seu compte, i/o si no fos possible en última instància recollir el permís dels seus pares, eliminar el compte creat en violació del reglament d'edat mínima per a la gravació, reservant-se el dret d'informar a l'Autoritat Garant i la policia sobre qualsevol comportament no conforme a les condicions d'ús (condicions de servei).

[Article 8 - Condicions aplicables al consentiment dels menors en relació amb els serveis de la societat de la informació

1. En cas d'aplicació de l'article 6, apartat 1, lletra a), en relació amb la prestació directa de serveis de la societat de la informació a menors d'edat, el tractament de les dades personals del menor està permesa quan el menor tingui almenys 16 anys. Si el menor té menys de 16 anys, aquest tractament només és lícit si i en la mesura que aquest consentiment és donat o autoritzat pel titular de la responsabilitat parental. Els Estats membres poden establir per llei per a tals fins una edat inferior, sempre que no sigui inferior als 13 anys. 


2. El titular del tractament farà tots els esforços raonables per verificar en aquests casos que el consentiment sigui donat o autoritzat pel titular de la responsabilitat parental sobre el menor, tenint en compte les tecnologies disponibles. 


3. L'apartat 1 no afecta les disposicions generals de la llei de contracte dels Estats membres, com ara les normes relatives a la validesa, la formació o l'efecte d'un contracte d'un menor d'edat.] 


1. Titular del tractament:
VENPAY S.p.A. CIF 03731050161 és el Titular del tractament de les dades recollides a través de l'aplicació amb el sistema operatiu IOS, Android, Microsoft, anomenada "Coffee cApp" de la qual n’és titular i la qual es cura de desenvolupar, publicar i actualitzar en les següents botigues: Play Store, Apple Store, Microsoft Store.
VENPAY S.p.A. té la seu operativa al via dell'Artigianato, 25-24068 Seriate (BG) - ITÀLIA. Qualsevol sol·licitud d'informació i/o aclariments sobre el tractament, els mètodes de conservació i correcció i supressió, així com la portabilitat de les sol·licituds de dades poden ser requerits sense més tràmits particulars mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: coffeecapp@venpay.it

2. Tractaments realitzats i propòsit


VENPAY S.p.A. (d'ara endavant anomenat també per raons de brevetat, “VENPAY”), l'informa que les dades personals que ha introduït per a la sol·licitud de registre de Coffee cApp (a tall d'exemple, el número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic, així com les altres dades requerides) es recolliran i processaran per als propòsits següents:

(a) per a la prestació del servei de pagament per a la venda de productes presents als distribuïdors automàtics/màquines expenedores, anomenat servei de c.d. "Coffee cApp ";

(b) per a l'enviament d'informació i comunicacions promocionals, inclòs el material comercial, publicitari i/o ofertes de béns i/o serveis, per qualsevol mitjà (conegut o no), incloent, a títol d'exemple i de forma no exhaustiva, correu postal, Internet, telèfon, correu electrònic, MMS, SMS des de VENPAY mateixa i, després d’haver recollit el consentiment corresponent, per part d’aquests tercers que operen a l'àrea que proporciona els distribuïdors automàtics/màquines expenedores en el lloc en el qual l'usuari utilitza el Coffee cApp;

c) un cop recollit el consentiment corresponent, si així ho exigeix la legislació vigent, per a la preparació i realització d'estudis i investigació estadística i de mercat, per a l'anàlisi dels gustos, preferències, hàbits, necessitats i opcions de consum, així com per a la detecció del grau de satisfacció sobre la qualitat dels productes i serveis oferts per la companyia.

Es demanarà a l'usuari que expressi el seu consentiment al tractament de dades en cas que això estigui previst dins les disposicions del GDPR.
La manca de consentiment pel que fa als propòsits indicats als punts (b) i (c) no afecta la possibilitat d'utilitzar el servei a què es refereix el punt A.
Pel que fa als propòsits esmentats, el tractament de dades personals es realitzarà mitjançant els instruments en paper i/o electrònics pertinents, amb lògica estrictament relacionada amb els propòsits i, en tot cas, capaços de garantir la seguretat i la confidencialitat de les mateixes.
Els tractaments abans esmentats preveuen l'ús de processos automatitzats de presa de decisions realitzats mitjançant un sistema informàtic que permeti realitzar les activitats de perfil de l'usuari.
Les conseqüències relacionades amb aquest tractament es representen mitjançant la recepció de comunicacions comercials orientades i processades segons les opcions seleccionades amb anterioritat per part de l'usuari durant la utilització de Coffee App.

3. Fonament jurídic del tractament


El tractament es realitza a partir de l'existència d'interessos legítims, ja que hi ha una relació rellevant i adequada entre l’interessat/da i el titular del tractament de dades justificada a través de la inscripció de l'usuari específicament destinada a utilitzar el servei ofert per Coffee App.

4. Prestació de les dades


La prestació de dades personals és opcional. Qualsevol denegació o el subministrament d'informació inexacta i/o incompleta pot fer que sigui impossible:

(i) la prestació del servei de pagament per a la venda de productes, anomenat servei de c.d. " coffee cApp", d'acord amb l’apartat anterior. 2 (a);

(ii) l'enviament de comunicacions informatives i promocionals, també de caràcter comercial, de material publicitari i/o ofertes de béns i serveis, per qualsevol mitjà, d'acord amb l’apartat anterior 2 (b);

(iii) el desenvolupament i la realització d'estudis i la investigació estadística i de mercat, l’anàlisi dels gustos, preferències, hàbits, necessitats i opcions de consum, així com la detecció del grau de satisfacció sobre la qualitat dels productes i serveis ofert per la companyia, d'acord amb l’apartat anterior 2 (c).

Les activitats a què es refereix l'apartat anterior 2 (b) i (c) només es podran dur a terme després d'obtenir el vostre consentiment exprés, lliure i específic, lliurat per a cadascun dels propòsits del processament.

5. Comunicació de dades i abast de la difusió


Les dades es poden comunicar a les següents categories de subjectes que VENPAY utilitza per a la realització d'algunes activitats funcionals a la prestació del servei:

(a) qualsevol subjecte que proporcioni a la Companyia assistència i serveis útils per als propòsits a dalt esmentats, com ara, però no limitat a, companyies matrius, subsidiàries, associades i/o afiliades, particulars, agències i/o empreses que gestionen i/o participen en la gestió i/o manteniment de llocs web i eines electròniques i/o telemàtiques utilitzades per la companyia;

(b) empreses que posseeixen i/o gestionen distribuïdors automàtics (màquines expenedores);

(c) proveïdors, contractistes, subcontractistes, banca o institucions d'assegurances o, en general, altres subjectes i/o organismes que proporcionin (en nom de la companyia o de forma independent) les activitats a què es refereix l’apartat 2, o bé activitats relacionades amb elles o instrumentals;

(d) consultors que assisteixen a la Companyia de diverses maneres, amb especial referència als aspectes jurídics, fiscals, de seguretat social, comptables i organitzatius;

(e) qualsevol altre subjecte al qual les dades hauran de ser comunicades sobre la base d'una disposició expressa de la llei.

6. Comunicació i transferència de dades
Després de recollir el consentiment exprés dels interessats, les dades podran ser comunicades i cedides a terceres empreses que proporcionin directament al territori el servei de lliurament de productes a través de distribuïdors automàtics/Màquines expenedores, amb els mateixos propòsits de tractament establerts en aquesta Declaració de Privacitat de VENPAY.
La llista d'aquestes empreses amb els Responsables del tractament de dades corresponents s'actualitza constantment i es pot obtenir tot enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it

7. Transferència fora de la UE de dades personals dels usuaris
Les dades personals es poden transferir fora de la Unió Europea als països on estiguin presents els distribuïdors automàtics/les màquines expenedores en els quals serà possible utilitzar el Coffee cApp.
La llista actualitzada de països no europeus on es poden transferir dades es pot sol·licitar enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it

8. Temps de processament i emmagatzematge de dades


Les dades seran desades durant el temps necessari per tal de poder dur a terme els propòsits a dalt esmentats, de conformitat amb els termes de la llei, per al període corresponent a les necessitats de caràcter fiscal, comptable, administratiu i a fi i efecte de documentar la nostra activitat, així com per respondre a les vostres necessitats de recuperació de dades.

En qualsevol cas, el titular tractarà les dades personals durant un període de temps no superior al necessari per assolir els propòsits per als quals es tracten les dades personals, o per un període més llarg, per als fins permesos per la llei i, en tot cas, suprimits sense demora injustificada.

9. Drets de l'interessat


Segons el GDPR, l'interessat té el dret:

- d’accés a les dades personals;

- d’obtenir la correcció de les dades personals o l'eliminació de les mateixes o la limitació del tractament que els correspon;

- d’oposar-se al tractament de les dades personals pròpies;

- a la portabilitat de les dades;

- de revocar el consentiment (la informació que s'ha de lliurar a l'interessat sobre el dret de revocació del consentiment, òbviament, no es refereix als casos en què el processament, per exemple, sigui necessari per tal d’acomplir una obligació legal a la qual està subjecte el titular del tractament de dades o per a l'execució d'una tasca d'interès públic o vinculada a l'exercici de l'autoritat pública la qual imparteix el titular del tractament de dades);

- de proposar una queixa a l'autoritat de supervisió (Garantia de Privacitat – de l’italià Garante Privacy) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 .

Aquests drets es poden exercir enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it o bé escrivint a VENPAY S.p.A. via dell'Artigianato, 25 - 24068 Seriate (BG) – Itàlia, o bé a una de les empreses a les quals s'han venut les dades de l'interessat, subjecte al seu consentiment explícit.

VENPAY i/o les empreses terceres a les quals s'hagin assignat legítimament les dades de l'interessat, n’interrompran el tractament, sense demora, tan bon punt l'interessat sol·liciti la revocació del consentiment prèviament expressat. Aquesta revocació es podrà expressar també únicament en relació amb el tractament de perfils (paràgraf 2. (c)) tot mantenint el servei actiu.
Aquest dret es pot exercir enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it al qual es donarà una resposta adequada.

10. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)
Us informem que l’empresa ha designat un delegat de protecció de dades, també anomenat responsable de tractament de dades personals o DPD.

Correu electrònic del DPD: dpo@venpay.it

Per sol·licitar informació, és possible adreçar-se al DPD per correu electrònic o per correu tradicional a l'adreça que s'indica més avall, a l'atenció del DPD de Venpay.

11. EXERCICI DELS DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Aquests drets es poden exercir enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it o escrivint a VENPAY SpA via dell'Artigianato, 25 - 24068 Seriate (BG) - Itàlia o a una de les empreses a les quals s'han transferit les dades de la persona interessada, amb el vostre consentiment explícit previ.
VENPAY o les empreses de tercers a les quals s’hagin cedit legítimament les dades de la persona interessada, interrompran el tractament, sense demora, quan rebin una sol·licitud de la persona interessada de revocació del consentiment expressat anteriorment. Aquesta revocació també es pot fer explícita en relació només amb els tractaments d'anàlisi de perfils (paràgraf 2. (c)) i mantenir el servei actiu. Per exercir aquest dret es pot enviar un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it al qual es donarà una resposta adequada.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació

coffeecapp@n-anditalia.com