Last modified: 05/07/2019 (Regulation Archived versions)

REGULACIÓ

declaració substitutiva d'acta notarial

El sotasignat Marco Gallarati, en qualitat de representant legal de l'empresa Venpay Spa, amb domicili social a Via don Minzoni 16, 20056, Trezzo sull'Adda (MI), NIF 03731050161, REA MI-2526119,

DECLARA

que Venpay Spa té la intenció de dur a terme el Concurs "PROMOCIONS COFFEE CAPP" d'acord amb les condicions que s'especifiquen en el Reglament respectiu.

 

REGLAMENT DEL CONCURS "PROMOCIONS COFFEE CAPP"

 

El reglament següent s'aplica al Concurs anomenat "PROMOCIONS COFFEE CAPP" (d'ara endavant "el concurs" or "la promoció") convocada per "Venpay Spa" amb domicili social a Via dell'Artigianato, 25, 24068 Seriate (BG), NIF 03731050161, REA Bèrgam 403446 (d'ara endavant, també "la societat promotora") i reservada als clients que tenen a disposició i utilitzen l'aplicació per a dispositius portàtils "Coffee cApp", que s'adhereixen a la promoció en comprar, a qualsevol distribuïdor automàtic habilitat de la societat Venpay Spa, i exclusivament mitjançant l'aplicació suara esmentada, els productes específicament assenyalats en la secció 5, "PREMIS DEL CONCURS", d'aquest reglament.

1. DEFINICIONS

Portamonedes: la secció de l'aplicació Coffee cApp on l'usuari pot consultar el seu saldo.

2. ABAST TERRITORIAL I DURADA

El concurs "PROMOCIONS COFFEE CAPP" és vigent arreu del territori italià, de l'1 de gener del 2018 fins al 31 de desembre del 2018, de les 7:00 a les 21:00 hores de cada dia en què hi hagi promoció. Cada promoció es podrà activar als distribuïdors automàtics i durant el període de temps que s'assenyali en les comunicacions relacionades, proveïdes pels distribuïdors mateixos de la promoció i/o comunicades mitjançant l'aplicació mòbil als usuaris als quals donen servei aquests mateixos distribuïdors.

3. DESTINATARIS

Tots els clients que tinguin a disposició i utilitzin l'aplicació per a dispositius mòbils Coffee cApp que adquireixin els productes que s'especifiquen en la secció 5, "PREMIS DEL CONCURS", d'aquest reglament mitjançant l'aplicació suara esmentada, des de qualsevol distribuïdor automàtic administrat per una de les societats concertades amb Venpay Spa per a l'ús de l'aplicació de pagament Coffee cApp.

4. ADHESIÓ A "PROMOCIONS COFFEE CAPP"

L'adhesió al concurs, que s'efectua mitjançant l'aplicació Coffee cApp, es podrà activar únicament als distribuïdors de les societats promotores en què s'exposa la informació relativa a la promoció activa. Es determina en el moment de la compra dels productes que s'especifiquen en la secció 5, "PREMIS DEL CONCURS", d'aquest reglament.

5. PREMIS DEL CONCURS

Els premis del concurs que es poden activar i oferir als distribuïdors s'especifiquen en les set (7) promocions establertes per la societat promotora, que s'assenyalen tot seguit:

 • • Promoció 1: ESMORZAPP AMB NOSALTRES

  Per la compra de la beguda calenta que triïs i un brioix mitjançant l'aplicació Coffee cApp, et reintegrem el 15% del valor de la teva compra al teu portamonedes.

 • • Promoció 2: BERENAPP AMB NOSALTRES

  Per la compra de l'ampolla petita d'aigua que triïs juntament amb un paquet de galetes Hit Balsen mitjançant l'aplicació Coffee cApp, et reintegrem el 15% del valor de la teva compra al teu portamonedes.

 • • Promoció 3: BERENAPP AMB NOSALTRES

  Per la compra de l'ampolla petita d'aigua que triïs juntament amb un paquet de bastonets San Damiani mitjançant l'aplicació Coffee cApp, et reintegrem el 15% del valor de la teva compra al teu portamonedes.

 • • Promoció 4: LA TERCERA DEL DIA

  Per la tercera compra del dia de qualsevol producte procedent dels nostres distribuïdors de subministrament de productes diversos mitjançant l'aplicació corresponent Coffee cApp, et reintegrarem el 20% del valor de la teva compra al teu portamonedes.

 • • Promoció 5: UNA "FIESTA" DELICIOSA

  Per la compra d'un producte a triar entre Fiesta Ferrero o Kinder Delice mitjançant l'aplicació Coffee cApp, et reintegrem el 20% del valor de la teva compra al teu portamonedes.

 • • Promoció 6: COCA-COLA ET REFRESCA

  Per la compra d'una beguda Coca-Cola (de qualsevol format) mitjançant l'aplicació Coffee cApp, et reintegrem el 20% del valor de la teva compra al teu portamonedes.

 • • Promoció 7: COMBO MARS

  Per la compra d'un paquet d'M&M's o TWIX + una ampolla d'aigua mitjançant l'aplicació Coffee cApp, et reintegrem 0,15 euros al teu portamonedes.

 

NOTE: Els diners reintegrats al portamonedes de l'usuari tenen caràcter de reemborsament únicament en relació amb la compra que s'ha efectuat i, com les quantitats dipositades, no es poden retirar, sinó que només es poden emprar per a compres futures als distribuïdors automàtics habilitats per a l'ús de Coffee cApp.
NOTE: El reintegrament del percentatge de reemborsament és una conseqüència immediata de l'operació de compra del producte objecte de la promoció.
NOTE: El saldo efectiu es pot consultar a la secció "portamonedes" i "historial" del compte personal de l'aplicació Coffee cApp.

 

6. PUBLICITAT DEL CONCURS

La publicitat del concurs s'ajusta estrictament a aquest reglament i s'efectua a través de comunicacions directes a l'usuari o bé inserides a les pàgines del lloc web coffeecapp.it, així com als llocs web o a les pàgines de Facebook respectives de les societats que administren els distribuïdors automàtics.

7. DIPÒSIT I MODALITATS DE CONSULTA DEL REGLAMENT

Aquest reglament amb signatura autenticada està dipositat en el domicili social de Venpay SPA i està disponible en tot moment a les pàgines del lloc web coffeecapp.it.

8. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

"Venpay SpA" es reserva el dret de modificar aquest reglament, incloses les modalitats de participació en el concurs, en cas que es donin els supòsits següents: per ordre de les Autoritats administratives; per canvi significatiu de les condicions de mercat o, en tot cas, en cas que així ho requereixin exigències verificades, ja siguin comercials o de gestió de la promoció.. Totes les modificacions d'aquest reglament es comunicaran al més aviat possible i mai no seran pejoratives.

9. INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

La informació sobre el tractament de dades personals és la mateixa que el client, participant del concurs, subscriu en el procés de registre del seu compte de l'aplicació Coffee cApp, i és la següent:

"Conformement al Decret Legislatiu del 30 de juny del 2003, núm. 196 (Codi relatiu a la protecció de dades personals), s'informa que les dades personals que voluntàriament s'han posat a disposició de Venpay S.p.A. (d'ara endavant, també, la "Societat") pel client que disposa de l'aplicació seran tractades d'acord amb la normativa vigent relativa a la protecció de dades personals i, en tot cas, dels principis de confidencialitat en què es fonamenta l'activitat de la Societat.
1. Finalitat del tractament
Les dades personals que el client posa a disposició de la Societat s'empraran únicament:
(a) per al subministrament del servei de pagament per a la venda de productes presents a l'interior dels distribuïdors automàtics o màquines expenedores, anomenat servei de l'esmentada "Coffee cApp";
(b) per a l'enviament de comunicacions informatives i promocionals, incloent-hi les de natura comercial, de material publicitari i/o d'ofertes de béns i/o serveis, per qualsevol mitjà (conegut o no), inclosos, a tall d'exemple i no de manera exhaustiva, correu postal, Internet, telèfon, correu electrònic, MMS, SMS de la Societat, de societats matrius, filials o participades per aquesta, a més d'entitats físiques o jurídiques vinculades contractualment a la Societat i/o que, en tot cas, col·laborin en activitats comercials de la Societat a través de l'ús de l'Aplicació;
(c) per a l'elaboració i la realització de estudis i recerques estadístiques i de mercat, per analitzar gustos, preferències, hàbits, necessitats i tries de consum, a més de detectar el grau de satisfacció amb la qualitat dels productes i els serveis oferts per la Societat.
2. Dades processades
A més de les dades personals, la Societat podrà tractar les dades següents:
(i) número de telèfon mòbil;
(ii) adreça de correu electrònic;
Les dades esmentades en els punts precedents (i) i (ii) podran ser tractades per la Societat, sense que calgui el seu consentiment previ, només per a les finalitats esmentades en el paràgraf precedent, 1 (a), i per a una gestió del servei millor i més eficaç.
3. Modalitats de tractament
En relació amb les finalitats assenyalades, el tractament de les dades personals es durà a terme a través d'impressions i/o mitjans electrònics adients, amb lògiques estrictament vinculades a les finalitats mateixes i, en tot cas, garantint-ne la seguretat, privacitat i confidencialitat.
4. Cessió de dades i conseqüències de la negativa eventual a cedir-les. La cessió de les dades personals és facultativa. La negativa eventual a cedir dades personals o la comunicació d'informació incorrecta i/o incompleta podrien impedir:
(i) el subministrament del servei de pagament per a la venda de productes, anomenat servei de l'esmentada "Coffee cApp", d'acord amb el paràgraf 1 (a);
(ii) l'enviament d'informació o promocions (incloses aquelles amb finalitat comercial), material publicitari i/o ofertes de béns i serveis, a través de qualsevol mitjà, d'acord amb el paràgraf 1 (b);
(iii) l'elaboració i la realització de estudis i recerques estadístiques i de mercat, per analitzar els gustos, preferències, hàbits, necessitats i tries de consum, a més de detectar el grau de satisfacció amb la qualitat dels productes i els serveis oferts per la Societat.
Les activitats esmentades en el paràgraf 1 (b) i (c) només es podran dur a terme una vegada obtingut el consentiment exprés, lliure i específic del client, atorgat per a cada finalitat del tractament.
5. Comunicació de dades
Podran tenir accés a les seves dades personals els socis, els membres del consell d'administració o altres òrgans administratius i, en tot cas, els Responsables –interns i/o externs– designats per la Societat i els encarregats del tractament de dades personals nomenats per la Societat en l'exercici de les seves funcions. Les seves dades personals podran ser comunicades a (a) persones que puguin proveir la Societat de prestacions o serveis instrumentals per a les finalitats suara esmentades, incloent-hi, únicament a tall d'exemple, societats matrius, subsidiàries, filials i/o afiliades, particulars, organismes i/o empreses que gestionen i/o participen en la gestió i/o el manteniment dels llocs web i dels instruments electrònics i/o telemàtics utilitzats per la Societat; (b) societats propietàries i/o que administren distribuïdors automàtics (màquines expenedores); (c) els proveïdors, contractistes, subcontractistes, els bancs i/o asseguradores o, més en general, altres persones i/o entitats que (en nom de la Societat o de manera autònoma) ofereixin les activitats que s'esmenten en el paràgraf 1 o activitats relacionades amb aquestes o instrumentals; (d) els assessors que col·laboren amb la Societat de diverses maneres, especialment en aspectes legals, tributaris, de prestacions, comptabilitat, organització; (e) qualsevol altra persona a la qual s'hagin de comunicar les dades d'acord amb una disposició expressa de la llei.
6. Divulgació de dades
Les seves dades personals no es divulgaran.
7. Drets de la persona interessada
En relació amb els tractaments suara esmentats, la persona interessada podrà exercir els seus drets en virtut de l'art. 7 del Decret Legislatiu del 30 de juny del 2003, núm. 196, que, per conveniència, hem transcrit íntegrament:
Decret Legislatiu, 30 de juny del 2003, núm. 196
Art. 7 – DRET D'ACCÉS A DADES PERSONALS I ALTRES DRETS
1. La persona interessada té dret a obtenir la confirmació de l'existència de les dades personals que la concerneixen, tot i que encara no s'hagin registrat, i la comunicació d'aquestes d'una manera intel·ligible.
2. La persona interessada té dret a obtenir informació sobre:
a) l'origen de les dades personals;
b) les finalitats i modalitats de tractament;
c) la lògica que s'aplica en cas que el tractament s'hagi dut a terme amb l'ajut d'instruments electrònics;
d) la identitat del titular, dels responsables i del representant designat en virtut de l'article 5, apartat 2;
e) de les persones o categories de persones a les quals es poden comunicar les dades personals o que en poden tenir coneixement en qualitat de representant designat en el territori de l'Estat, de responsables o encarregats.
3. La persona interessada té dret a obtenir:
a) l'actualització, rectificació o, si hi està interessada, la integració de les dades;
b) la cancel·lació, modificació anònima o bloqueig de les dades en el tractament de les quals s'hagi infringit la llei, incloent-hi aquelles dades la conservació de les quals no sigui necessària per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tot seguit tractades;
c) la certificació que les operacions que s'assenyalen en els apartats a) i b) han estat notificades, també pel que fa al contingut, a aquells a qui les dades han estat comunicades o divulgades, excepte si aquest compliment resulta impossible o implica l'ús de mitjans manifestament desproporcionats respecte del dret tutelat.
4. La persona interessada té dret a oposar-se, totalment o parcial:
a) per motius legítims al tractament de les dades personals que la concerneixen, tot i que siguin rellevants per al propòsit de la seva recollida;
b) al tractament de les dades personals que la concerneixen amb vista a l'enviament de material publicitari o venda directa o per dur a terme estudis de mercat o comunicacions comercials.
8. Titular i Responsable del tractament
El titular del fitxer és Venpay S.p.a., amb domicili social i operatiu a Via dell’Artigianato, 25, 24068 Seriate (BG). El responsable del tractament és Your Voice S.p.A., amb domicili per a aquesta finalitat a l'oficina suara esmentada de Venpay S.p.a., Via dell’Artigianato, 25, 24068 Seriate (BG). Qualsevol sol·licitud relativa a les dades personals tractades per Venpay S.p.a. podrà, doncs, ser tramesa al Responsable del tractament de Venpay S.p.a., o escrivint a l'adreça de correu electrònic. La llista actualitzada dels Responsables està disponible a la Societat i es pot obtenir a través d'una sol·licitud específica que es formula en les modalitats suara descrites".

El responsable del fitxer és Venpay Spa, amb domicili social a Via dell'Artigianato, 25, 24068 Seriate (BG), NIF 03731050161, REA Bèrgam 403446. Per a qualsevol consulta o sol·licitud, el client participant pot posar-se en contacte amb la societat promotora a través del número de telèfon gratuït 800.80.12.13 o escrivint a l'adreça de correu : coffeecapp@venpay.it.

CONDICIONS GENERALS

1. Introducció

1.1 Les presents condicions generals (les " Condicions Generals") regulen: (a) l'acompliment dels Serveis, tal com es defineix a continuació, per Venpay SpA ("Venpay") a favor del Client, així com (b) l'ús de la sol·licitud pel Client, en el cas en que la mateixa hagi estat descarregada pel Client (aplicació cd "nadiu"), o en el cas en què sigui usat directament per web (cd "web-app"), o bé mitjançant aplicacions de tercers que utilitzen la infraestructura de Coffee cApp.

1.2 Qualsevol prestació de serveis, tal i com es defineix a continuació, per part d'un client, així com l'ús de l'Aplicació per part del mateix client es regeixen, no només per aquestes Condicions Generals, sinó també, si s'hi escau, pel Decret Legislatiu italià de 9 d'abril de 2003 núm. 70 (la "Llei de Comerç Electrònic") ") i per les disposaicions del Decret Legislatiu italià de 6 de setembre de 2005 núm. 206 ("Llei del Consumidor"); "), en aquest últim cas, sempre que el client actuï com un"consumidor" segons la Llei de Consum - i en particular la seva Secció II, Art. 49 i seg., en els contractes a distància.

 

2. Objecte

 

2.1 Les presents Condicions Generals contenen els termes i les condicions que regulen: :

 • (1) l'oferta de Venpay a favor del Client d'un servei (anomenat Coffee cApp) de (a) suport per al pagament de productes presents en màquines expenedores o màquines de vending, o (b) recàrrega de crèdits presents en les "claus" privades del gestor utilitzades per al pagament de productes presents a les màquines expenedores o màquines de vending, o, també una altra vegada (c) crèdits complementaris pel vostre compte "bossa virtual"Dins de la sol·licitud de pagament, es pot utilitzar per al pagament de la gamma de productes presents a les màquines expenedores o màquines de vending adherides al circuit VENPAY i "associades" a Coffee cApp, tots això identificat i descrit més exhaustivament a l'enllaç http://www.coffeecapp.it, a través d'una o més tècniques de comunicació a distància i, en particular, a través de l'Aplicació (d'ara endavant, el "servei" o bé el"Servei de Coffee cApp");

 • (2) la descàrrega i la llicència per a utilitzar l'aplicació per part del client, així com l'ús de les característiques ofertes per la pròpia aplicació.

 

2.2 Amb l'única finalitat de ser més complet, el servei de pagament i/o recàrrega es basa en instruments que es poden utilitzar només amb un acord comercial amb VENPAY i per a una gamma, normalmente limitada, de productes o serveis, presents i/o utilitzables exclusivament a través dels expenedors automàtics operats per Venpay i "associats" a través dels quals s'executa el Servei Coffee cApp (anomenat de despesa limitada).
El Servei inclou, entre d'altres, el subministrament i el manteniment dels terminals instal·lats a les màquines expenedores, així com de l'Aplicació, ambdós necessaris per poder gaudir dels serveis de pagament esmentats.

2.3 L'ús del Servei es reserva per a persones que hagin complert almenys els 16 (setze) anys d'edat (d'ara endavant, el "Client"), que hagin completat amb èxit el procediment de registre al Servei la pròpia aplicació, després de descarregar-la i instal·lar-la en dispositius telèfon intel·ligent / tabletcompatibles amb el programari que permet l'ús del Servei i l'accés a les característiques relacionades pel Client; aquest programari, d'ara endavant també anomenat "Aplicació" i/o "Aplicació") es troba disponible a través dels principals mercats en línia (Play Store, Apple Store, Microsoft Store).

2.4 L'ús del Servei està subjecte a un registre previ completat amb un resultat exitós per part del Client, d'acord amb el paràgraf següent 3.1 i - pel que fa a la legislació nacional i comunitària sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (anomenada GDPR), totalment vigent a partir del 25 de maig de 2018 - al consentiment exprés del Client d'acord amb el següent article 5 i implica el coneixement i l'acceptació de les presents Condicions Generals. Per tant, s'aconsella als clients que llegeixin detingudament i aprovin les Condicions Generals, que es poden llegir i imprimir durant el procés de registre i accedint a Pop-up o a l'enllaç d'hipertext i, en qualsevol cas, abans d'utilitzar el servei.

2.5 El client autoritza expressament a VENPAY a que enviï la seva adreça e-mail (indicada durant el registre) i/o mitjançant notificacions push and pull, les Condicions Generals, l'Avís de Privacitat actualitzat, les condicions especials, així com totes les comunicacions relacionades amb el Servei, així com l'enllaç on es poden consultar les Condicions Generals, la Política de Privacitat actualitzada i les condicions particulars, així com els seus canvis i actualitzacions posteriors. El Client reconeix que les Condicions Generals, l'Avís de Privacitat actualitzat, les condicions especials i tots els canvis relatius cada vegada poden ser impresos o baixats pel propi Client accedint a la secció específica de la pàgina web: http: /www.coffeecapp.it.

 

3. Registre

 

3.1 Per tal de poder utilitzar el Servei de Coffee cApp, el client haurà de descarregar l'aplicació corresponent a través dels principals mercats en línia (Play Store, Apple Store, Microsoft Store) i registrar-se d'acord amb el paràgraf següent 3.2.

3.2 Per completar el registre i fer que el servei s'activi, el client haurà d'introduir totes les dades necessàries dels camps determinats com a obligatoris sense excepció, com s'especifica a continuació: número de telèfon mòbil, contrasenya, adreça de correu electrònic, Nom i cognoms.

3.3 Si el client vol fer ús de la funció de recàrrega de la bossa virtual o de la clau privada del gestor mitjançant una targeta de crèdit o dèbit, podrà inserir la seva targeta de crèdit o dèbit per continuar amb el pagament, tal i com es requereix a la secció corresponent de l'App.

3.4 VENPAY es compromet a gestionar les dades facilitades pels usuaris d'acord amb la normativa vigent sobreprivacitat i, en particular, d'acord amb el Reglament comunitari 2016/679, de 27 d'abril de 2016, aplicable en tots els Estats membres de la Comunitat Europea a partir del 25 de maig de 2018 i de conformitat amb la legislació italiana (si s'escau) (Decret Legislatiu núm. 30 de juny de 2003, n. 196 i s.m.i.) Per obtenir informació sobre el tractament de les dades personals subministrades pel client, consulteu la secció de política de privacitat disponible a l'Aplicació o a la pàgina web en la versió actualitzada.

3.5 El client és responsable de:

 • (i) la veracitat de la informació i les dades proporcionades durant el registre, a més de ser el titular de la targeta de crèdit utilitzada per al pagament de productes i/o serveis;

 • (ii) la conservació, la seguretat i l'ús apropiat del seu compte i contrasenya seleccionats, i ha de prendre totes les mesures necessàries per garantir que s'utilitzin correctament i que la contrasenya sigui confidencial i no es comparteixi amb cap persona no autoritzada.

 

3.6 El client és responsable de tota l'activitat que es realitzi per mitjà del seu propi compte fins i tot si és utilitzat per tercers. VENPAY accepta cap responsabilitat pels danys al client resultants de la pirateria de programari, d'apropiació o d'ús indegut per part de tercers de les dades facilitades pel client durant el procediment de registre.

3.7 En cas de robatori o pèrdua del telèfon mòbil o les credencials d'accés, el client es compromet a retirar immediatament les dades de la targeta de crèdit del seu compte a Coffee cApp, a informar a Venpay i a modificar la contrasenya.

3.8 Si un client oblida la contrasenya o la perd, s'ha de posar en contacte amb VENPAY a través de l'enllaç corresponent disponible a l'Aplicació i realitzar els controls de seguretat necessaris.

3.9 El client haurà d'alertar Venpay si canvia el número de telèfon mòbil que utilitza com a credencial d'accés a l'Aplicació.

 

4. Informació per a l'acceptació del contracte

 

4.1 La Llei de Comerç Electrònic requereix que cada proveïdor de productes i/o serveis proporcioni opcions específiques als clients per a l'acceptació del contracte a distància; Venpay compleix amb els requisits d'informació cap als clients.

4.2 Pel que fa als diferents passos tècnics que s'han de donar per a acceptar el contracte, es poden resumir de la següent manera:

 • (1) registre que s'ha de dur a terme només la primera vegada, tal com s'especifica en l'article anterior 3; i

 • (2) consentiment per part del client a acceptar el contracte, prestat d'acord amb els termes i les condicions establerts en l'article següent 5.

 

 

5. Acceptació del contracte

 

5.1 El consentiment per part del client a acceptar el contracte amb VENPAY, durant el registre o la descàrrega de l'Aplicació, és un pas necessari per a la correcta execució del servei i per l'ús de l'Aplicació. Si no hi ha aquest consentiment, el Client no podrà gaudir del servei ofert per VENPAY ni tampoc podrà descarregar-se l'Aplicació. El Client accepta executar el Servei a VENPAY en fer clic a "Accepta les Condicions Generals" que es troba al final del procediment de registre de l'Aplicació.

5.2 VENPAY deixarà constància d'haver rebut aquest consentiment per a l'execució del Servei enviant a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel Client durant el registre, d'acord amb l'article anterior 3, un missatge de correu electrònic amb un resum de les Condicions Generals, de conformitat amb la normativa aplicable

 

6. Durada del contracte - Dret de desistiment del client

 

6.1 El contracte serà efectiu a partir de la data d'acceptació per part del client, fins i tot en la seva modalitat electrònica, i té una durada indefinida.

6.2 El client podrà desactivar el seu propi compte i, per tant, rescindir el contracte amb Venpay regit per aquestes Condicions Generals en qualsevol moment i sense haver de pagar cap recàrrec a Venpay, a través de les següents opcions:

 • 1) l'enviament de comunicacions a través de e-mail en coffeecApp@venpay.it;

 • 2) l'enviament d'una notificació per escrit a VENPAY a l'adreça indicada clarament en l'article 15;

 • 3) desinstal·lant l'Aplicació tal com s'indica a les instruccions del menú corresponent de la mateixa Aplicació.

 

 

7. Modalitats de pagament de productes o saldo adquirit a través del Servei

 

7.1 El subministrament del Servei per part de VENPAY a favor del Client, així com la descàrrega i l'ús de l'Aplicació per part del Client es duen a terme de forma gratuïta i, per tant, sense cap tipus de recàrrec per part de Venpay al Client.

7.2 Qualsevol contracte relatiu a la compra per part del client de productes de qualsevol tipus, fins i tot mitjançant l'ús del Servei, es realitzarà de manera directa i exclusiva entre el mateix Client i l'empresa de gestió que s'adhereix al sistema de pagament de Coffee cApp (d'ara endavant també el "venedor"i/o" gestor "). D'acord amb el que s'ha indicat anteriorment, el Venedor/Gestor serà l'únic responsable de determinar i indicar els preus dels productes venuts al Client, així com, en general, d'indicar les característiques dels productes en venda.

7.3 Sense perjudici de l'anterior, el càrrec de qualsevol import que el client hagi de pagar Vendes / Gerent en relació amb els contractes realitzats de conformitat amb l'article 6.2 anterior i per als quals s'utilitza el Servei o la recàrrega de recarregues adquirits pel Client, si no es realitza en efectiu directament des de la màquina expenedora o gestora, es farà directament a la targeta de crèdit/dèbit els detalls s'han comunicat durant el registre. Per a més claredat, els serveis de pagament relacionats (és a dir, carregats a la targeta de crèdit/dèbit del client) són proporcionats per una institució bancària autoritzada i també designat segons pertoqui per VENPAY (el "Prestador del servei de pagament").

7.4 D'acord amb l'article 3, paràgraf 4, del Decret de 27 de gener de 2010, núm. 11, Venpay o el Proveïdor del Servei de Pagament no imposaran al client - que actua com a "consumidor" segons la Llei de Consum - en relació amb l'ús de certs instruments de pagament, despeses per utilitzar aquests instruments, ni tampoc taxes que superin el cost que realment incorren.

7.5 A més de l'anterior, amb l'acceptació de les Condicions Generals, el client està d'acord amb el fet que a partir d'ara el Proveïdor del Servei de Pagament pugui cobrar a la targeta de crèdit proporcionada durant l'activació del Servei la suma corresponent als productes i/o compres de crèdit a la unitat magnètica i/o a la seva "moneder virtual" que pot utilitzar a través de l'Aplicació.

7.6 Un cop completada la compra de cadascun dels productes o bé s'hagi carregat la unitat magnètica o el moneder virtual a través del Servei, el Client ja no podrà rebre el reembors les quantitats pertinents. Per a qualsevol queixa o problema, degut també a un càrrec en disputa o no acreditat, el client ha de posar-se en contacte amb VENPAY a: coffeecApp@venpay.it.

7.7 Els detalls de les últimes compres o recàrregues fetes a través del Servei estan disponibles a l'Aplicació dins de la secció corresponent. L'arxiu de les últimes compres o recàrregues es mantindrà a disposició del client per un període màxim de dotze (12) mesos després de la seva compra, i passat aquest temps serà eliminat. A més, després de cada compra o recàrrega, el client rebrà, a l'adreça de correu electrònic proporcionada durant el registre, un e-mail de notificació amb la quantitat carregada a la targeta de crèdit/dèbit.

7.8 VENPAY no accepta cap responsabilitat sobre el cas en què un pagament no pot realitzar-se o completar-se a causa de problemes tècnics (també de cobertura de la xarxa de dades de de telefonia mòbil, servidor de seguretat, LAN o xarxes WAN, etc.), per a la suspensió del servei per qualsevol motiu, per part de tercers operadors de la infraestructura de transmissió de dades, o els problemes relacionats amb la targeta de crèdit/dèbit i/o Prestador del Servei de Pagament.

 

8. Ús de Coffee cApp

 

8.1 L'Aplicació (incloent-hi el seu programari) es concedeix en llicència (no es ven) per part de VENPAY al Client, que la pot utilitzar només dins dels límits establerts per les presents Condicions (i només amb la finalitat d'utilitzar el Servei). VENPAY es reserva tots els drets encara que no estiguin expressament citats en aquestes Condicions Generals. En particular VENPAY li concedeix al Client una llicència gratuïta, no exclusiva i intransferible per a utilitzar l'Aplicació.

8.2 La llicència referida en l'apartat anterior 8.1, és atorgada per VENPAY al Client per a l'ús del Servei i el seu ús no transferible de l'aplicació en qualsevol dispositiu mòbil compatible propietat del client o qualsevol títol usat per la mateixa. No està permès a clients: i) difondre o fer que l'aplicació estigui disponible en una xarxa a través de la qual podria ser utilitzada per múltiples dispositius a la vegada, ii) provar d'accedir a o bé de copiar el codi font, iii) utilitzar l'aplicació per a fins diferents als autoritzats per Venpay, iv) realitzar activitats d'enginyeria inversa, Llogar, vendre, distribuir, subllicenciar, llicenciar o disposar de qualsevol tipus en els termes i condicions d'aplicació i per a diferents propòsits permesos expressament per aquests Termes.

8.3 Per a fer un ús correcte del Servei Coffee cApp, el client ha de disposar d'un dispositiu mòbil amb la resolució i la mida adequats per a la visualització i d'una connexió de dades.

8.4 VENPAY pot, a criteri propi, posar a disposició actualitzacions de l'Aplicació que no necessàriament incloguin totes les funcions existents, o que continguin noves característiques que no siguin compatibles amb els sistemes operatius que s'utilitzen avui dia. Alguns d'aquests canvis o millores poden canviar les seves configuracions, causar una pèrdua de dades, contingut o funcionalitat. Els termes d'aquestes Condicions Generals regularan qualsevol actualització del programari de l'Aplicació distribuït que reemplaci i/o complementi l'Aplicació original de VENPAY , llevat que aquesta actualització no estigui acompanyada per una llicència específica.

8.5 El Servei i les funcions disponibles a través del lloc web o de l'Aplicació es proporcionen únicament per a l'ús personal del client. El client no pot revendre o intentar revendre els béns o serveis, els continguts o qualsevol funció posats a disposició o comprats a través del lloc web, de l'Aplicació o per telèfon a tercers, ni tampoc utilitzar el Servei, o el lloc web, o l'Aplicació per tal de participar en activitats comercials o de qualsevol propòsit comercial o professional.

8.6 El client no pot explotar ni utilitzar el Servei, el lloc web o l'Aplicació, o qualsevol dels seus continguts, de manera que pugui causar perjudici a VENPAY o a tercers. En particular, el client està obligat a abstenir-se d'utilitzar el Servei, el lloc web, l'Aplicació o el seu contingut per dur a terme activitats que siguin competència o, en tot cas, que d'alguna manera puguin causar dany o perjudici als interessos, inclosos els econòmics, o a la imatge de Venpay, d'altres clients o de tercers en general.

 

9. Responsabilitat del Client

 

9.1 El client es compromet a utilitzar els Serveis i l'Aplicació d'acord amb les normatives vigents i és completament responsable de qualsevol abús o mal ús dels serveis Coffee cApp o de l'Aplicació. El client també accepta de no utilitzar el servei, el lloc o l'aplicació: i) per transmetre dades, enviar o carregar contingut que contingui virus, cavalls de Troia, cucs, timebombs, key loggers, spyware, adware o qualsevol altre programa o codi informàtic nociu similar, ii) cometre o facilitar la realització d'actes de pirateria o cometre actes que constitueixen delictes cibernètics, iii) en general per a fins il·lícits, il·lícits o fraudulents, en particular, d'abstenir-se de qualsevol ús que entri en conflicte amb lleis o reglaments locals, nacionals o internacionals.

9.2 El Client indemnitzarà VENPAY per qualsevol reclamació o acció legal iniciada o amenaçada contra VENPAY per tercers, el proveïdor de serveis de serveis de pagament, en conseqüència del fet que el client utilitza l'aplicació, el Servei o les seves funcions en violació d'aquests Termes i Condicions o de les condicions contractuals aplicats per VENPAY, pel prestador dels serveis de pagament i/o per la institució que emet la targeta de crèdit / dèbit.

 

10. Limitacions de responsabilitat i modificacions en el Servei o l'Aplicació

 

10.1 El Servei coffee cApp està disponible només en certes màquines expenedores i, per tant, requereix que el client comprovi amb antel·lació on està disponible aquest servei.

10.2 VENPAY no dóna cap garantia pel que fa al servei prestat pel proveïdor de serveis de serveis de pagament, o pel que fa a la qualitat dels productes i/o serveis prestats al client pel venedor.

10.3 VENPAY no accepta cap responsabilitat per la situació en què s'enviïn les dades personals, la informació o bé el contingut sensible dels usuaris del Servei i Aplicació, difosos, clonats, carregats o descarregats pel client o per qualsevol tercer mitjançant l'ús de la mateixa aplicació.

10.4 10.4. VENPAY es reserva el dret de realitzar, a la seva única discreció i en qualsevol moment, les modificacions, les addicions i/o els canvis que consideri necessaris o convenients a la pàgina web, el Servei, l'Aplicació, els programes i/o altres materials que inclou i/o ofereix (incloent-hi les presents Condicions generals i/o el Servei) (les "modificacions"), amb un preavís de cinc (5) dies o amb la major anticipació establerta per la llei sempre que sigui procedent, mitjançant notificació al lloc web i/o l'Aplicació, en cas que els canvis siguin necessaris per adaptar aquest Acord a les disposicions obligatòries per llei, les necessitats tècniques o d'organització de Venpay o per posar en pràctica les mesures de protecció destinades a una major protecció de Venpay o a millorar la seguretat del servei respecte a abusos per part del client o tercers. Els canvis entraran en vigor i seran eficaços per al Client una vegada hagi passat el període de notificació esmentat anteriorment, prèvia notificació al client a través d'una comunicació especial enviada per VENPAY a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel propi client, o per altres mètodes tècnics que puguin ser adoptades paulatinament per VENPAY . Per a més claredat, qualsevol modificació realitzada com s'especifica anteriorment no tindrà cap efecte en els Serveis ja pagats abans de l'entrada en vigor d'aquestes modificacions.

10.5 VENPAY es reserva el dret d'interrompre el suport i/o la utilització total o parcial de l'Aplicació a la seva discreció, amb un avís amb 30 dies d'antelació a través de la pàgina web: http://www.coffeecapp.it. En aquest cas, VENPAY reemborsaria només les quantitats que hi hagués en el moneder virtual de l'Aplicació en els 30 dies després de la finalització de l'ús total de l'Aplicació.

10.6 VENPAY no garanteix la compatibilitat de l'aplicació amb els sistemes operatius que mica en mica vagin sent disponibles al mercat i utilitzats pel client. Per tant, VENPAY pot, a la seva exclusiva discreció, notificar un preavís de 5 (cinc) dies a la pàgina web: http://www.coffeecapp.it, que exclou o limita la possibilitat d'utilitzar l'aplicació en determinats sistemes operatius.

10.7 VENPAY podrà, puntualment, sense cap tipus de responsabilitat envers el client i/o terceres persones:

 • a) suspendre el Servei per raons tècniques, com ara reparacions, manteniment, millores en el Servei i/o l'Aplicació, o per raons d'emergència, o

 • b) bé donar al Client les instruccions que consideri necessàries per raons d'integritat, seguretat o qualitat de qualsevol Servei proporcionat per part de VENPAY al Client o a tercers.

 

10.8 Cap d'aquestes Condicions Generals no limitarà ni exclourà, ni podrà interpretar-se o entendre's de manera que exclogui o limiti la responsabilitat d'una de les parts per engany o negligència greu, de conformitat amb l'art. 1229 del codi civil, per violació de les normes d'ordre públic o si tal limitació o exclusió no és vàlida en virtut de les normes d'obligat compliment.

 

11. Drets de propietat intel·lectual

 

11.1 Moneytor, BITX i Coffee cApp són marques registrades de Venpay SpA

11.2 L'ús de Coffee cApp o dels Serveis no implica de cap manera la concessió per part VENPAY al client de l'ús sota llicència de mòduls, codis i gràfics propietat de VENPAY . VENPAY es reserva el dret a autoritzar per escrit la reproducció permanent o temporal, total o parcial, per qualsevol mitjà o en qualsevol forma, traducció, adaptació, transformació o qualsevol altra modificació o qualsevol forma de distribució al públic de les seves marques , logotips, formularis, codis o gràfics.

11.3 Queda prohibit que el Client modifiqui o descompassi directament o indirectament el codi font dels mòduls.

 

12. Desactivació, suspensió del compte de client

 

12.1 Desactivació.
VENPAY pot procedir, a la seva sola discreció, a desactivar elcompte d'un client si considera que, a la seva pròpia discreció inapel·lable, el mateix infringeix els drets de VENPAY i/o de tercers o contràriament a la llei, o si ho sol·liciten les autoritats competents, amb 10 (deu) dies de preavís, sense que el Client pugui reclamar cap indemnització en relació amb aquest desmantellament. A més, VENPAY es reserva el dret de desactivar elcompte d'un Client si no ha complert com a mínim 16 (setze) anys d'edat i aquest fet hagi sorgit com a resultat de xecs aleatoris o després d'un informe específic.

12.2 Suspensió temporal.
Venpay podrà desactivar el compte d'un Client, fins i tot en el cas que el Proveïdor de Serveis de Pagament no procedís a efectuar els càrrecs corresponents, per qualsevol motiu o causa, incloent els casos en què el client no es fes càrrec i/o bloquegés el pagament dels deutes i/o caducitat o pèrdua de la targeta de crèdit, sense haver de pagar cap import al client, en relació amb aquesta suspensió.

12.3 El fet que VENPAY decideix no exercir el dret de desactivar el compte d'un client o que pugui tolerar l'incompliment de les disposicions d'aquests termes i condicions, per a qualsevol període de temps, no s'ha d'interpretar com una renúncia del dret d'ús aquests drets / o condicions futures.

12.4 En el cas de desactivació d'un compte per part d'un client segons l'article 7.1., VENPAY es reserva el dret de mantenir en arxiu els detalls de les transaccions dutes a terme pel client, a excepció de les dades relatives a la targeta de crèdit/dèbit que s'eliminaran en un termini de 30 (trenta) dies a partir de la data de desactivació del compte.

 

13. Llei aplicable i jurisdicció competent

 

13.1 Aquestes Condicions Generals es regeixen i s'interpreten de conformitat amb la llei italiana.

13.2 Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb o derivada de la interpretació, validesa i/o execució de les presents Condicions Generals i, en general, pel que fa al Servei, la navegació al web o l'Aplicació per part del client, o bé l'ús de qualsevol funcionalitat que es posa a disposició del client a través de la mateixa pàgina web i/o l'Aplicació, serà competent exclusivament la cort de Milà, a excepció de la cort obligatòria del lloc de residència o domicili del Client, que actua com a "consumidor" segons la Llei de Consum.

 

14. Miscel·lània

 

14.1 En cas que alguna de les Condicions Generals es considerés nul·la, invàlida o inaplicable, totes les altres disposicions seguirien sent vàlides i aplicables entre les parts.

 

15. Contactes

 

15.1 Per obtenir més informació i ajuda sobre l'Aplicació o sobre com comprar els Serveis, el client pot posar-se en contacte amb VENPAY a través de les següents adreces i telèfons:
VENPAY SpA Via artesania 25 Seriate 24068 (BG) - Itàlia - número d'IVA 03731050161 / REA 403446, número de telèfon 02 5752 4006, correu electrònic coffeecApp@venpay.it .

INFORMÀTICA DE VENPAY SPA

d'acord amb l'art. 13 del Decret Legislatiu 30 de juny de 2003, n. 196 (Llei consolidada sobre privadesa a Itàlia) i art. 13 i 14 del Reglament Europeu 679/2016, totalment vigent a partir del 25 de maig de 2018

Pròleg:

En conformitat amb les obligacions derivades de la legislació nacional (Decret Legislatiu n. 196/2003, també anomenat "Codi en matèria de protecció de dades personals") i comunitària (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de l'any 2016 conegut com GDPR (Reglament general de la protecció de dades, de les sigles en anglès General Data Protection Regulation), el Reglament general de protecció de dades (des d'ara també denominat “GDPR”,ja en vigor i aplicable des del 25 de maig del 2018), respecta i protegeix la privacitat dels usuaris registrats i no registrats, fent tots els esforços possibles i proporcionat a fi i efecte de protegir les seves dades, d'acord amb els propòsits i els principis definits en aquesta Política de privacitat i en les Condicions d'ús, també anomenades Termes de servei.

De conformitat amb l'art. 8 GDPR - que s'inclou en la seva totalitat a continuació – podran utilitzar les funcions específiques de Coffee cApp, en particular, els serveis de pagament i de valor adjunt vinculats al registre de les persones físiques que hagin complert almenys els setze (16) anys d'edat; VENPAY S.p.A. Es reserva el dret de realitzar auditories a l'atzar per la seva pròpia iniciativa i/o segons indicacions específiques, sobre l'edat dels seus usuaris i en el cas de les violacions de les condicions serveis, en particular en el cas en que un membre sigui menor de 16 anys podrà, llevat que - en última instància – aconsegueixi obtenir l’autorització al consentiment dels pares, cancel·lar immediatament el seu compte, i/o si no fos possible en última instància recollir el permís dels seus pares, eliminar el compte creat en violació del reglament d'edat mínima per a la gravació, reservant-se el dret d'informar a l'Autoritat Garant i la policia sobre qualsevol comportament no conforme a les condicions d'ús (condicions de servei).

[Article 8 - Condicions aplicables al consentiment dels menors en relació amb els serveis de la societat de la informació

 • 1. En cas d'aplicació de l'article 6, apartat 1, lletra a), en relació amb la prestació directa de serveis de la societat de la informació a menors d'edat, el tractament de les dades personals del menor està permesa quan el menor tingui almenys 16 anys. Si el menor té menys de 16 anys, aquest tractament només és lícit si i en la mesura que aquest consentiment és donat o autoritzat pel titular de la responsabilitat parental. Els Estats membres poden establir per llei per a tals fins una edat inferior, sempre que no sigui inferior als 13 anys.
   

   

 • 2. El titular del tractament farà tots els esforços raonables per verificar en aquests casos que el consentiment sigui donat o autoritzat pel titular de la responsabilitat parental sobre el menor, tenint en compte les tecnologies disponibles.
   

 • 3. L'apartat 1 no afecta les disposicions generals de la llei de contracte dels Estats membres, com ara les normes relatives a la validesa, la formació o l'efecte d'un contracte d'un menor d'edat.]
   

 

1. Titular del tractament:

VENPAY S.p.A. CIF 03731050161 és el Titular del tractament de les dades recollides a través de l'aplicació amb el sistema operatiu IOS, Android, Microsoft, anomenada "Coffee cApp" de la qual n’és titular i la qual es cura de desenvolupar, publicar i actualitzar en les següents botigues: Play Store, Apple Store, Microsoft Store.
VENPAY S.p.A. té la seu operativa al via dell'Artigianato, 25-24068 Seriate (BG) - ITÀLIA. Qualsevol sol·licitud d'informació i/o aclariments sobre el tractament, els mètodes de conservació i correcció i supressió, així com la portabilitat de les sol·licituds de dades poden ser requerits sense més tràmits particulars mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: coffeecapp@venpay.it

 

2. Tractaments realitzats i propòsit

 

VENPAY S.p.A. (d'ara endavant anomenat també per raons de brevetat, “VENPAY”), l'informa que les dades personals que ha introduït per a la sol·licitud de registre de Coffee cApp (a tall d'exemple, el número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic, així com les altres dades requerides) es recolliran i processaran per als propòsits següents:

 • (a) per a la prestació del servei de pagament per a la venda de productes presents als distribuïdors automàtics/màquines expenedores, anomenat servei de c.d. "Coffee cApp ";

 • (b) per a l'enviament d'informació i comunicacions promocionals, inclòs el material comercial, publicitari i/o ofertes de béns i/o serveis, per qualsevol mitjà (conegut o no), incloent, a títol d'exemple i de forma no exhaustiva, correu postal, Internet, telèfon, correu electrònic, MMS, SMS des de VENPAY mateixa i, després d’haver recollit el consentiment corresponent, per part d’aquests tercers que operen a l'àrea que proporciona els distribuïdors automàtics/màquines expenedores en el lloc en el qual l'usuari utilitza el Coffee cApp;

 • c) un cop recollit el consentiment corresponent, si així ho exigeix la legislació vigent, per a la preparació i realització d'estudis i investigació estadística i de mercat, per a l'anàlisi dels gustos, preferències, hàbits, necessitats i opcions de consum, així com per a la detecció del grau de satisfacció sobre la qualitat dels productes i serveis oferts per la companyia.

Es demanarà a l'usuari que expressi el seu consentiment al tractament de dades en cas que això estigui previst dins les disposicions del GDPR.
La manca de consentiment pel que fa als propòsits indicats als punts (b) i (c) no afecta la possibilitat d'utilitzar el servei a què es refereix el punt A.
Pel que fa als propòsits esmentats, el tractament de dades personals es realitzarà mitjançant els instruments en paper i/o electrònics pertinents, amb lògica estrictament relacionada amb els propòsits i, en tot cas, capaços de garantir la seguretat i la confidencialitat de les mateixes.
Els tractaments abans esmentats preveuen l'ús de processos automatitzats de presa de decisions realitzats mitjançant un sistema informàtic que permeti realitzar les activitats de perfil de l'usuari.
Les conseqüències relacionades amb aquest tractament es representen mitjançant la recepció de comunicacions comercials orientades i processades segons les opcions seleccionades amb anterioritat per part de l'usuari durant la utilització de Coffee App.

 

3. Fonament jurídic del tractament

 

El tractament es realitza a partir de l'existència d'interessos legítims, ja que hi ha una relació rellevant i adequada entre l’interessat/da i el titular del tractament de dades justificada a través de la inscripció de l'usuari específicament destinada a utilitzar el servei ofert per Coffee App.

 

4. Prestació de les dades

 

La prestació de dades personals és opcional. Qualsevol denegació o el subministrament d'informació inexacta i/o incompleta pot fer que sigui impossible:

 • (i) la prestació del servei de pagament per a la venda de productes, anomenat servei de c.d. " coffee cApp", d'acord amb l’apartat anterior. 2 (a);

 • (ii) l'enviament de comunicacions informatives i promocionals, també de caràcter comercial, de material publicitari i/o ofertes de béns i serveis, per qualsevol mitjà, d'acord amb l’apartat anterior 2 (b);

 • (iii) el desenvolupament i la realització d'estudis i la investigació estadística i de mercat, l’anàlisi dels gustos, preferències, hàbits, necessitats i opcions de consum, així com la detecció del grau de satisfacció sobre la qualitat dels productes i serveis ofert per la companyia, d'acord amb l’apartat anterior 2 (c).

Les activitats a què es refereix l'apartat anterior 2 (b) i (c) només es podran dur a terme després d'obtenir el vostre consentiment exprés, lliure i específic, lliurat per a cadascun dels propòsits del processament.

 

5. Comunicació de dades i abast de la difusió

 

Les dades es poden comunicar a les següents categories de subjectes que VENPAY utilitza per a la realització d'algunes activitats funcionals a la prestació del servei:

 • (a) qualsevol subjecte que proporcioni a la Companyia assistència i serveis útils per als propòsits a dalt esmentats, com ara, però no limitat a, companyies matrius, subsidiàries, associades i/o afiliades, particulars, agències i/o empreses que gestionen i/o participen en la gestió i/o manteniment de llocs web i eines electròniques i/o telemàtiques utilitzades per la companyia;

 • (b) empreses que posseeixen i/o gestionen distribuïdors automàtics (màquines expenedores);

 • (c) proveïdors, contractistes, subcontractistes, banca o institucions d'assegurances o, en general, altres subjectes i/o organismes que proporcionin (en nom de la companyia o de forma independent) les activitats a què es refereix l’apartat 2, o bé activitats relacionades amb elles o instrumentals;

 • (d) consultors que assisteixen a la Companyia de diverses maneres, amb especial referència als aspectes jurídics, fiscals, de seguretat social, comptables i organitzatius;

 • (e) qualsevol altre subjecte al qual les dades hauran de ser comunicades sobre la base d'una disposició expressa de la llei.

 

6. Comunicació i transferència de dades

Després de recollir el consentiment exprés dels interessats, les dades podran ser comunicades i cedides a terceres empreses que proporcionin directament al territori el servei de lliurament de productes a través de distribuïdors automàtics/Màquines expenedores, amb els mateixos propòsits de tractament establerts en aquesta Declaració de Privacitat de VENPAY.
La llista d'aquestes empreses amb els Responsables del tractament de dades corresponents s'actualitza constantment i es pot obtenir tot enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it

7. Transferència fora de la UE de dades personals dels usuaris

Les dades personals es poden transferir fora de la Unió Europea als països on estiguin presents els distribuïdors automàtics/les màquines expenedores en els quals serà possible utilitzar el Coffee cApp.
La llista actualitzada de països no europeus on es poden transferir dades es pot sol·licitar enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it

 

8. Temps de processament i emmagatzematge de dades

 

Les dades seran desades durant el temps necessari per tal de poder dur a terme els propòsits a dalt esmentats, de conformitat amb els termes de la llei, per al període corresponent a les necessitats de caràcter fiscal, comptable, administratiu i a fi i efecte de documentar la nostra activitat, així com per respondre a les vostres necessitats de recuperació de dades.

En qualsevol cas, el titular tractarà les dades personals durant un període de temps no superior al necessari per assolir els propòsits per als quals es tracten les dades personals, o per un període més llarg, per als fins permesos per la llei i, en tot cas, suprimits sense demora injustificada.

 

9. Drets de l'interessat

 

Segons el GDPR, l'interessat té el dret:

 • - d’accés a les dades personals;

 • - d’obtenir la correcció de les dades personals o l'eliminació de les mateixes o la limitació del tractament que els correspon;

 • - d’oposar-se al tractament de les dades personals pròpies;

 • - a la portabilitat de les dades;

 • - de revocar el consentiment (la informació que s'ha de lliurar a l'interessat sobre el dret de revocació del consentiment, òbviament, no es refereix als casos en què el processament, per exemple, sigui necessari per tal d’acomplir una obligació legal a la qual està subjecte el titular del tractament de dades o per a l'execució d'una tasca d'interès públic o vinculada a l'exercici de l'autoritat pública la qual imparteix el titular del tractament de dades);

 • - de proposar una queixa a l'autoritat de supervisió (Garantia de Privacitat – de l’italià Garante Privacy) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 .

Aquests drets es poden exercir enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it o bé escrivint a VENPAY S.p.A. via dell'Artigianato, 25 - 24068 Seriate (BG) – Itàlia, o bé a una de les empreses a les quals s'han venut les dades de l'interessat, subjecte al seu consentiment explícit.

VENPAY i/o les empreses terceres a les quals s'hagin assignat legítimament les dades de l'interessat, n’interrompran el tractament, sense demora, tan bon punt l'interessat sol·liciti la revocació del consentiment prèviament expressat. Aquesta revocació es podrà expressar també únicament en relació amb el tractament de perfils (paràgraf 2. (c)) tot mantenint el servei actiu.
Aquest dret es pot exercir enviant un correu electrònic a coffeecapp@venpay.it al qual es donarà una resposta adequada.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació

coffeecapp@venpay.it